02.jpg

Klagomål/synpunkter

Synpunkter och klagomål kan göras via nedan formulär. Den lämnas sedan till berörd verksamhet och chef. Ansvarig chef ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Återkoppling till rapportör skall ske inom 14 dagar, detta förutsatt att personen har lämnat namn och kontaktuppgifter.
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Måste fyllas i.
Klagomålsformulär

Uppgiftslämnare

Kategori
Elev
Brukare
Vårdnadshavare
Företag
Besökare
Annan
Namn
Gatuadress
Postadress
E-postadress
Telefonnummer

Definition

Berörd verksamhet/program *
Synpunkter/klagomål avser *
Bemötande
Delaktighet/inflytande
Tillgänglighet
Personal
Information
Lokaler/miljö
Trygghet och studiero
Utförande
Annat
Beskrivning *
Uppgiftslämnarens förslag till förbättring

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se